Ylei­set myyn­ti- ja toi­mi­tuseh­dot

Ylei­set ehdot
Näi­tä sopi­museh­to­ja sovel­le­taan Kris­tal­liak­ku Oy:n verk­ko­kau­pas­sa www.kristalliakku.fi, säh­kö­pos­ti­myyn­nis­sä, puhe­lin­myyn­nis­sä, sekä pai­kan­pääl­lä teh­tyyn kaup­paan. Asiak­kaan tila­tes­sa tuot­tei­ta hän sitou­tuu hyväk­sy­mään nämä sopi­museh­dot. Verk­ko­kaup­paan ei tar­vit­se rekis­te­röi­tyä teh­däk­seen ostok­sia. Sopi­museh­dot ovat saa­ta­vil­la net­ti­si­vuil­la www.kristalliakku.fi/toimitusehdot/. Tuot­tei­ta myy­dään yksi­tyis­hen­ki­löil­le sekä yri­tyk­sil­le. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron 24%. Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa sopi­museh­to­ja, hin­nas­toa sekä lähe­tys­ku­lu­ja yksi­puo­li­sel­la pää­tök­sel­lä. Kau­pas­sa nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­vaa Suo­men lain­sää­dän­töä.

Tilaa­mi­nen
Tilaa­mi­nen tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti www.kristalliakku.fi verk­ko­kau­pas­ta. Jos kysees­sä on isom­pien erien tilaa­mi­nen tai tuot­tei­den jäl­leen­myyn­ti, ota yhteyt­tä myyn­tiin.

Mak­su­ta­vat verk­ko­kau­pas­sa

Säh­kö­pos­ti­las­ku. Säh­kö­pos­ti­las­ku toi­mi­te­taan asiak­kaal­le säh­kö­pos­tit­se tilauk­sen jäl­keen. Asia­kas mak­saa las­kun suo­raan Kris­tal­liak­ku Oy:n pank­ki­ti­lil­le. Varas­tos­sa ole­vat tuot­teet lähe­te­tään kun mak­susuo­ri­tus näkyy Kris­tal­liak­ku Oy:n pank­ki­ti­lil­lä.

Pape­ri­las­ku. Pape­ri­las­ku lähe­te­tään pos­til­la asiak­kaal­le tilauk­sen jäl­keen. Asia­kas mak­saa las­kun Kris­tal­liak­ku Oy:n pank­ki­ti­lil­le. Varas­tos­sa ole­vat tuot­teet lähe­te­tään kun suo­ri­tus näkyy Kris­tal­liak­ku Oy:n pank­ki­ti­lil­lä.

Che­kout. Che­kout (verk­ko­mak­su) sisäl­tää Che­kou­tin tar­joa­mia mak­su­ta­po­ja: Luot­to­kor­tit, Tili­siir­to, Kän­nyk­kä­mak­sa­mi­nen, Pivo, Mobi­le­Pay, Col­lec­tor, Eve­ry­day ja Euro­loan.

Mak­su­ta­vat jäl­leen­myy­jil­le
Las­ku 14pv mak­sua­jal­la. Las­ku 14pv mak­sua­jal­la toi­mi­te­taan säh­kö­pos­tit­se jäl­leen­myy­jän ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.

Myyn­ti­hen­ki­lön kaut­ta teh­ty­jen tilaus­ten mak­su­ta­pa­na on Säh­kö­pos­ti­las­ku tai Pape­ri­las­ku.

Toi­mi­tus­ta­vat

Mak­su­ton toi­mi­tus
Kaik­ki alle 35kg pai­na­vat tilauk­set lähe­te­tään Pos­til­la (asia­kas nou­taa pos­tis­ta). Yli 35kg pai­na­vat toi­mi­tuk­set toi­mi­te­taan joko eril­li­si­nä Pos­tin lähe­tyk­si­nä, tai Kau­ko­kii­don rah­ti­na.

Nou­to
Tilaus on nou­det­ta­vis­sa Kris­tal­liak­ku Oy:n eril­li­sel­lä ilmoi­tuk­sel­la. Tilaus mak­se­taan ennen nou­toa.
Nou­toa­jan­koh­ta tai -paik­ka voi­daan sopia jous­ta­vas­ti.

Palau­tusoi­keus
Verk­ko­kau­pas­sa teh­dyil­lä tilauk­sil­la on 14 päi­vän palau­tusoi­keus. Palau­tuk­sia var­ten ota yhteys Kris­tal­liak­ku Oy:n myyn­tiin eril­lis­tä palau­tus­oh­jet­ta var­ten. Palau­tet­tu tuo­te tulee olla myyn­ti­kun­toi­nen ja käyt­tä­mä­tön, sekä tuo­te­pak­kauk­sen tulee olla ehjä. Mikä­li palau­tet­ta­va tuo­te tai myyn­ti­pak­kaus on rik­ki, tai mikä­li tuo­te ei ole myyn­ti­kun­toi­nen, Kris­tal­liak­ku Oy pidät­tää oikeu­den vähen­tää arvon­alen­nuk­sen sekä palau­tet­ta­van tuot­teen palau­tus­kus­tan­nuk­set asiak­kaal­ta.

Takuu ja muut sei­kat

Takuu
Kai­kil­la kris­tal­lia­kuil­la on 3 vuo­den takuu. Takuu­ai­ka­na vial­li­set tuot­teet vaih­de­taan uusiin. Takuu­ai­ka vaih­det­tui­hin tuot­tei­siin las­ke­taan aina alku­pe­räi­ses­tä osto­päi­väs­tä.

Vahin­goit­tu­nut lähe­tys
Tar­kis­ta tilauk­se­si heti sen saa­vut­tua mah­dol­lis­ten kul­je­tus­vau­rioi­den osal­ta. Kul­je­tus­vau­riot on kir­jat­ta­va heti rah­ti­kir­jaan kul­je­tus­ta vas­taa­no­tet­taes­sa, tai nou­det­taes­sa. Kul­je­tus­vau­riois­ta on ilmoi­tet­ta­va kul­je­tus­liik­kel­le tai Pos­til­le, sekä Kris­tal­liak­ku Oy:lle mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin vii­meis­tään 2 työ­päi­vän sisäl­lä tuot­teen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta tai nou­dos­ta.
Vii­py­mä­tön ilmoi­tus kul­je­tus­vau­riois­ta on edel­ly­tys asian­mu­kai­sen kor­vauk­sen takaa­mi­sek­si. Kris­tal­liak­ku Oy ei vas­taa kul­je­tus­vau­riois­ta, 

Tuot­tei­den käyt­tö­oh­jeet
Tuot­tei­den käyt­tö­oh­jei­ta ei toi­mi­te­ta tuot­tei­den muka­na ilman eril­lis­tä pyyn­töä. Käyt­tö­oh­jeet ovat saa­ta­vil­la Kris­tal­liak­ku Oy:n inter­net sivuil­ta: www.kristalliakku.fi

Kris­tal­liak­ku Oy © 2017