Tie­toa Kris­tal­lia­kus­ta

100 % palau­tu­mi­nen.

Kris­tal­liak­ku kes­tää tyh­jen­nyk­sen 0 volt­tiin saak­ka ja palau­tuu uudel­lee­la­tauk­sel­la takai­sin täy­teen toi­min­ta­kun­toon. Toi­sin kuin muut lyi­jy­ak­ku­tyy­pit, Kris­tal­liak­ku ei vau­rioi­du, jos se pää­see tyh­je­ne­mään koko­naan.

Erin­omai­nen vir­ran vas­taan­ot­to- ja luo­vu­tus­ky­ky.

Kris­tal­liak­ku latau­tuu jopa kak­si ker­taa nopeam­min kuin perin­tei­set lyi­jy­akut, sil­lä sii­nä on erin­omai­nen vir­ran luo­vu­tus­ky­ky (esim. 100 Ah akus­sa suu­rin vir­ran luo­vu­tus­ky­ky on 1000 A).

Kris­tal­liak­ku on help­po, puh­das ja tur­val­li­nen.

Kris­tal­liak­ku on sul­jet­tu ja täy­sin huol­to­va­paa. Akku on 99 % kier­rä­tet­tä­vää mate­ri­aa­lia ja täyt­tää kan­sain­vä­li­set ympä­ris­tön­suo­je­lus­tan­dar­dit. Kris­tal­lia­kus­sa ei ole vuo­to­ris­kiä elekt­ro­lyy­tin kris­tal­li­mai­sen olo­muo­don ansios­ta. Kris­tal­liak­ku luo­ki­tel­laan nor­maa­lik­si tava­rak­si, joten se on tur­val­li­nen sekä käsi­tel­lä että kul­jet­taa.

Laa­ja käyt­tö­läm­pö­ti­la.

Kris­tal­lia­kun pie­nin käyt­tö­läm­pö­ti­la on 40°C ja suu­rin +65°C. Kris­tal­liak­kua voi­daan siis käyt­tää perin­tei­siin akkui­hin ver­rat­tu­na sekä pysy­väs­ti ääri­läm­pö­ti­lois­sa että olo­suh­teis­sa, jois­sa läm­pö­ti­la vaih­te­lee ääri­pääs­tä toi­seen.

Pit­kä yllä­pi­to­la­taus­vä­li.

Akku menet­tää aina varaus­taan, vaik­ka sitä ei käy­tet­täi­si­kään. Perin­tei­siä lyi­jy­ak­ku­ja on yllä­pi­to­la­dat­ta­va 3 kk välein, jot­ta ne säi­ly­vät käyt­tö­kel­poi­si­na eivät­kä vau­rioi­tui­si. Kris­tal­lia­kul­la yllä­pi­to­la­taus­vä­li on 2 vuot­ta.

Pit­kä käyt­töi­kä.

Päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä taval­li­nen lyi­jy­ak­ku kuluu lop­puun n. 2–3 vuo­des­sa. Kris­tal­lia­kun käyt­töi­kä vas­taa­vas­sa käy­tös­sä on n. 8–12 vuot­ta. Käyt­tö­ta­vas­ta riip­puen Kris­tal­lia­kun käyt­töi­kä voi olla jopa 18 vuot­ta.

Vapaas­ti asen­net­ta­va.

Kris­tal­liak­ku on tur­val­li­nen asen­taa mihin tahan­sa asen­toon.

Kenel­le ja mihin tar­koi­tuk­seen se sopii?

Kris­tal­liak­ku sopii hyvin koh­tei­siin, jois­sa käy­te­tään täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si perin­teis­tä lyi­jy­ak­kua, gee­liak­kua tai agm-akkua. Esi­merk­ki­koh­tei­ta ovat UPS, puo­lus­tus­voi­mat, ter­vey­den­huol­to, tuo­tan­to­lai­tok­set, veneet, autot, ras­kaan lii­ken­teen kalus­to, työ­ko­neet, trak­to­rit, moot­to­ri­pyö­rät, mön­ki­jät, moot­to­ri­kel­kat, säh­köt­ru­kit, säh­kö­pyö­rä­tuo­lit, gol­fau­tot ja muut säh­kö­käyt­töi­set kul­ku­neu­vot, aurin­ko- ja tuu­li­voi­ma, puhe­lin­jär­jes­tel­mät jne. Kris­tal­lia­kun käy­tös­tä eri­lai­sis­sa käyt­tö­koh­teis­sa on kuvat­tu sivul­la Käyt­tö­koh­teet.

Joh­ti­met kyt­ke­tään Kris­tal­liak­kuun joko ren­gas- tai haa­ruk­ka­liit­ti­mil­lä. Kris­tal­liak­kuun on saa­ta­va­na muun­ti­met, joil­la akkuun voi kyt­keä myös stan­dar­di­ko­koi­set akun­ken­gät.

Kris­tal­lia­kun tek­no­lo­gia.

Kris­tal­liak­ku val­mis­te­taan kato­di-imey­tyk­sel­lä erit­täin hie­nois­ta lasi­kui­tue­rot­ti­mis­ta, joil­la on kor­kea huo­koi­suus. Kris­tal­lia­kun tek­nii­kas­sa käy­te­tään orgaa­ni­sia ainei­ta sekä epä­or­gaa­ni­sia suo­lo­ja. Ne on opti­moi­tu rea­goi­maan elekt­ro­lyy­tin ja aktii­vi­sen elekt­ro­din välis­sä. Tämä reak­tio paran­taa myös tuot­teen tur­val­li­suut­ta, kos­ka akus­sa on rik­ki­hap­poa alle 5 % eli olen­nai­ses­ti vähem­män kuin perin­tei­sis­sä lyi­jy­akuis­sa. Kun ladat­tu tai tyh­jen­ty­nyt elekt­ro­lyyt­ti muut­tuu kitey­tet­tyyn tilaan, ei akkuun jää juu­ri yhtään nes­te­mäis­tä elekt­ro­lyyt­tiä jäl­jel­le. Kiteyt­tä­mi­nen mini­moi siis elekt­ro­lyy­tin vuo­to­ris­kin, joten Kris­tal­liak­ku on erit­täin tur­val­li­nen, ja sen voi asen­taa mihin tahan­sa asen­toon.

Kenel­le tai mihin se sopii?

Kris­tal­liak­ku sopii hyvin koh­tei­siin mis­sä käy­te­tään mm. Lyi­jy­ak­kua, gee­liak­kua tai agm-akkua. Koh­tei­ta on lukui­sia, täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä: UPS, puo­lus­tus­voi­mat, ter­vey­den­huol­to, tuo­tan­to­lai­tok­set, veneet, autot, ras­kas­lii­ken­ne, työ­ko­neet, moot­to­ri­pyö­rät, mön­ki­jät moot­to­ri­kel­kat, säh­köt­ru­kit, säh­kö­pyö­rä­tuo­lit, gol­fau­tot ja muut säh­kö­käyt­töi­set kul­ku­neu­vot, aurin­ko ja tuu­li­voi­ma, puhe­lin­jär­jes­tel­mät, jne.

Huom! Akun liit­ti­mi­nä käy­te­tään Ren­gas tai haa­ruk­ka liit­ti­miä.

Kris­tal­lia­kun tek­no­lo­gia.

Kris­tal­liak­ku val­mis­te­taan erit­täin hie­nois­ta lasi­kui­tue­rot­ti­mis­ta joil­la on kor­kea huo­koi­suus, käyt­täen kato­di imey­tys­tä. Kris­tal­liak­kun tek­nii­kas­sa käy­te­tään orgaa­ni­si­sa ainei­ta, sekä epä­or­gaa­ni­sia suo­lo­ja. Ne ovat opti­moi­tu rea­goi­maan elekt­ro­lyy­tin ja aktii­vi­sen elekt­ro­din välis­sä. Tämä reak­tio paran­taa myös tuot­teen tur­val­li­suut­ta. Vähem­män rik­ki­hap­poa, alle 5%. Kun ladat­tu tai tyh­jen­ty­nyt elekt­ro­lyyt­ti muut­tuu kitey­tet­tyyn tilaan jää tus­kin yhtään nes­tem­mäis­tä elekt­ro­lyyt­tiä jäl­jel­le. Tämä mah­dol­lis­taa tuot­teen asen­ta­mi­sen mihin tahan­sa asen­toon, kos­ka elekt­ro­lyy­tin vuo­to­ris­ki on mini­moi­tu kiteyt­tä­mäl­lä.