Kris­tal­liak­ku — kes­tä­vin­tä akkue­ner­gi­aa

Kris­tal­liak­ku on inno­vaa­tio, joka tar­jo­aa monin­ker­tai­sen käyt­töiän perin­tei­siin lyi­jy­ak­kui­hin ver­rat­tu­na.

Koko elin­kaa­ren ajal­le las­ket­tu­na kris­tal­lia­kun käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat vain puo­let lyi­jy­akun kus­tan­nuk­sis­ta.

Pit­käi­käi­syys pie­nen­tää akun käyt­tö­kus­tan­nuk­sia myös lait­teen hoi­to­tar­peen ja käyt­tö­tau­ko­jen vähe­ne­mi­sen myö­tä.

Kris­tal­liak­ku sääs­tää sekä luon­toa että lom­pak­koa!

Mikä on sykli?

 

Sykli tar­koit­taa yhtä käyt­tö­kier­ros­ta. Yhdes­sä syklis­sä akku pure­taan ja lada­taan sit­ten täy­teen. Akun tuot­ta­mien syklien mää­rää mita­taan yleen­sä sii­tä, kun sen koko­nais­käyt­töiäs­tä on käy­tet­ty 80%. Kun akun käyt­töiäs­tä on käy­tet­ty 80%, on lyi­jy­akus­ta on saa­tu sykle­jä noin 800 ja kris­tal­lia­kus­ta 6000.

 

Tau­lu­kos­sa on ver­tail­tu perin­tei­sen lyi­jy­akun ja Kris­tal­lia­kun han­kin­ta­hin­to­ja suh­teu­tet­tu­na saa­ta­vien käyt­tö­syklien mää­rään.

Akku­tyyp­piHin­ta noin:Sykle­jä noin:Syklin hin­ta:
Lyi­jy­ak­ku 100Ah110 €8000,14 €/sykli
Kris­tal­liak­ku 100Ah449 €60000,07 €/sykli

Kris­tal­lia­kus­ta saa­daan n. 7,5-kertainen sykli­mää­rä perin­tei­seen lyi­jy­ak­kuun ver­rat­tu­na. Pääs­täk­seen yhden Kris­tall­lia­kun sykli­mää­rään on lyi­jy­akun käyt­tä­jä siis ehti­nyt hank­kia 8 lyi­jy­ak­kua.

 

Käyt­tö­mää­rään suh­teu­tet­tu­na han­kin­ta­hin­nal­taan Kris­tal­liak­ku tulee mer­kit­tä­väs­ti edul­li­sem­mak­si kuin lyi­jy­ak­ku. Lisäk­si jokai­nen akun han­kin­ta ja vaih­to­työ aiheut­ta­vat lait­teen käyt­tö­kat­kon ja jois­sain tapauk­sis­sa lisä­huol­to­ku­lun. Näi­den lisä­kus­tan­nus­ten mää­rä riipp­puu käyt­tö­koh­tees­ta. Joka tapauk­ses­sa nämä akun vaih­ta­mis­tar­pees­ta aiheu­tu­vat lisä­ku­lut kas­vat­ta­vat Kris­tal­lia­kun ja lyi­jy­akun pit­kän aika­vä­lin käyt­tö­kus­tan­nuse­roa Kris­tal­lia­kun hyväk­si.

Akku­ver­tai­lu

Omi­nai­suusLyi­jy­ak­kuGee­liak­kuKris­tal­liak­kuLitiu­mak­ku
Käyt­tö­läm­pö­ti­la-alue-18°C +45°C-18°C +50°C-40°C +65°C-20°C +65°C
Kes­ki­mää­räi­nen käyt­töi­kä2–3 vuot­ta3–4 vuot­ta8–12 vuot­ta5–6 vuot­ta
Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syysHai­tal­li­nenHai­tal­li­nenYstä­väl­li­nenYstä­väl­li­sem­pi
Kul­je­tus­tur­val­li­suuusHuo­noEdis­ty­nytErit­täin hyväErit­täin huo­no
Käsit­te­ly­tur­val­li­suusEdis­ty­nytHyväErit­täin hyväEdis­ty­nyt
Syklien mää­rä, kun akun käyt­töiäs­tä käy­tet­ty 20%350 sykliä400 sykliä1400 sykliä1000 sykliä
Vir­ran luo­vu­tus- ja vas­taan­ot­to­ky­kyHuo­noHuo­noErit­täin hyväHyvä
Suo­ri­tus­ky­kyEdis­ty­nytEdis­ty­nytErit­täin hyväHyvä
Kier­rä­tet­tä­vyysHyväHyväErit­täin hyväHuo­no
Fyy­si­nen kokoEdis­ty­nytEdis­ty­nytEdis­ty­nytPie­ni
Han­kin­ta­hin­taEdul­li­sinEdul­li­nenKes­ki­ta­soYli 5-ker­tai­nen gee­liak­kuun ver­rat­tu­na
Hin­ta käyt­tö­sykliä koh­denEdis­ty­nytEdis­ty­nytAlhai­nenKor­kea